Direcció financera a temps parcial

Portada » Direcció financera temps parcial

SEFIEX és la solució perfecta per a empreses que necessiten un director financer, però que no requereixen dels seus serveis a temps complet.

Les PYME tenen les mateixes necessitats i complicacions que les grans empreses en l’aspecte financer. Ara bé, no tenen els recursos ni el volum de treball per a contractar un professional a temps complet.

Moltes PYME han desenvolupat de forma natural una estructura administrativa que consisteix en una petita administració i una gestoria externa que realitza la comptabilitat i les nòmines. Quan l’empresa creix, tots els problemes econòmics (cobraments, negociacions amb bancs, puntes de tresoreria, problemes amb les exportacions...) acaben caient sobre la taula del gerent o empresari, que dedicarà una bona part dels seus esforços per a solventar-los, mentre que deixa de proporcionar el seu valor afegit en altres àrees de l’empresa on la seva aportació és bàsica. Cal en aquest punt cercar un suport que solventi aquestes tasques de forma professional, mentre que el gerent està pendent només del negoci.

Una bona gestió financera proporciona a les empreses un important valor afegit, i pot representar un importantíssim estalvi de recursos. Aquesta gestió es basa, de forma enunciativa i no limitativa, en els següents eixos:

La delegació d’aquestes funcions en un director financer extern pot ser en més o menys grau, depenent de les necessitats i possibilitats de l’empresa.

Si vostè té dubtes sobre la necessitat d’incorporar aquesta figura, el convidem a formular el següent test financer de la seva empresa.

Si vostè està buscant una Director de Finances a temps parcial, hi ha una sèrie de raons per les quals vostè ha de trucar a SEFIEX:

 • Disposarà d’un professional expert que pot començar en qüestió de dies
 • Una solució flexible amunt o avall segons els requeriments
 • Afegeix recursos sense incrementar l’estructura fixe
 • Mínimes dificultats d’incorporació i finalització

Un adequat control analític i pressupostari

L’anàlisi per centres de cost i projectes, fet a mida de l’empresa, i el seu posterior seguiment pressupostari, permetrà detectar i corretgir desviacions, i servirà de base per a la política comercial, el control dels marges i el control de costos.

La majoria d’empreses tenen importants dificultats o poden perdre molts diners si no controlen adequadament els fluxes econòmics. Cal elaborar un adequat quadre de comandament de forma regular i comprensible, que contingui els indicadors que volen ser revisats periòdicament, per a reorientar sistemàticament l’empresa cap els seus objectius.

Es necessari revisar el volum de despeses i determinar la seva importància i necessitat, minimitzar les despeses fixes en el possible, convertir-les en variables, reduir costos i maximitzar el rendiment de la xarxa comercial.

Una tresoreria planificada i controlada

Una adequada planificació financera, elaborada a partir del pressupost econòmic, donarà seguretat a l’empresa i a les entitats financeres implicades, i constitueix la base per a negociar adequades condicions de finançament.

Una gestió professional de la tresoreria, planificada a llarg i curt termini, controlant i reduint la morositat, incrementant la liquidesa, donaran solvència a l’empresa i milloraran la seva imatge davant proveïdors, clients, i bancs.

La negociació bancària professional i l’elecció de les eines financeres més adequades a l’activitat de l’empresa reduiran els costos financers, obtenint les millors condicions bancàries en funció del tamany i solvència de l’empresa.

Plans de viabilitat per projecte

Cada nou projecte ha de tenir el seu pla de viabilitat econòmica i financera. Una correcta elaboració dels plans de viabilitat dels nous projectes es molt important per al èxit dels nous emprendiments.

La investigació de mercats i mercatècnia (pronòstics financers de demanda, anàlisis d’oferta i anàlisi financer) ajudarà a acotar els riscos i a establir els plans financers per a obtenir el finançament necessari.

La contractació pública és un clar exemple de treball per projecte, on cada concurs públic requereix un treball previ de recerca i l’elaboració de plans tècnics, i econòmics, i aquestes tasques cal realitzar-les de forma professional.

Circuits administratius i informàtics simples i eficients

Obtenir la màxima informació amb els mínims recursos, evitar tasques repetitives, analitzar les tasques que es poden automatitzar, millorar la productivitat en general. Revisar els fluxes de documentació per millorar la seva accessibilitat i reduir el consum de paper amb les noves tècniques de gestió documental.

Millora continua del Negoci

Lluny de ser simplement algú que mesura els estats financers, un bon director financer pot tenir un paper fonamental en la conformació de l’empresa del futur. Li pot oferir:

 • La presentació d'informes consolidats sobre àrees crítiques de negoci
 • Implantació de sistemes de control de gestió: forecast (projeccions), balanced scoredcard (quadre de comandament)
 • Coaching a les unitats de negoci
 • Clar anàlisi de rendibilitat
 • La informació financera més pertinent i oportuna
 • Auditoria interna, financera i de gestió
 • Polítiques de gestió del crèdit a clients i cobraments
 • Renegociació del finançament
 • Anàlisi i introducció exitosa de ERP - programes de gestió integrats (SAP, SAGE...)

Planificació fiscal

Tot i que els impostos són quelcom inevitable, una previsió adequada pot permetre estalvis substancials en la quantia de les obligacions tributàries, així com diferir el moment del seu pagament. Per això es necessari ponderar les conseqüències fiscals de l’activitat de l’empresa, per elegir el camí que permeti maximitzar el resultat de l’entitat després d’impostos.

En poco tiempo, un director financiero externo profesional puede realizar éstas y muchas otras mejoras en la gestión.

¿Interesado en un director financiero externo?

Contáctenos ahora mediante el formulario de contacto