CAT  CAST

Presentació

Els nostres serveis es basen en un innovador concepte de la funció financera, posant a l’abast i al servei d’empreses de qualsevol dimensió les modernes tècniques de gestió financera i de control de gestió que tradicionalment estaven reservades a les grans empreses.
 
Oferim a les empreses la possibilitat de disposar d’un director financer a temps parcial, o interinament per un període determinat, de forma externalitzada, però activament implicat en l’operativa habitual de l’empresa.
 
Un bon control analític i pressupostari, el control dels marges, la planificació i control de la tresoreria, un adequat finançament bancari, plans de viabilitat per projectes, circuits administratius i informàtics eficients, la planificació fiscal, la recerca sistemàtica d’ajuts i subvencions... son aspectes financers de vital importància per a l’empresa, que li permetran desenvolupar-se i créixer de forma sòlida i segura.
 
Disposar a hores d’un expert, ofereix unes possibilitats enormes i rendibles a la Gerència, que disposarà d’un suport extern i d’una visió més amplia del negoci, i podrà dedicar més temps i esforç a les seves tasques principals.
 
En el context de l’actual crisi, cal créixer amb menys recursos, tant personals com financers. I d’altre banda, les empreses que sentin avui les bases per a la seva recuperació, un cop superat el període de crisi en sortiran enfortides i aconseguiran una situació de privilegi en el nou panorama.
 
L’externalització o outsourcing de les funcions directives - ja sigui financera, de marketing, o de rrhh - constitueix una excel·lent opció d’optimització per a l’empresa, variabilitzant un cost en funció de la necessitat real de l’empresa. I no només amb l’objectiu de reduir costos, sinó també buscant més efectivitat, flexibilitat, i adaptació.
 
 
 
Marc Serra Bota
Director
 
Economista col.legiat 07176